CV

Curriculum Vitae Tor Atle Odberg

 

PERSONALIA

Tor Atle Odberg f 08.03.1969. Adresse: Torstvedtbakken 9, 3271 Larvik . Tlf: 922 91 563. Epost: tor.odberg@citiplan.no  

 

UTDANNING

 

09.2011 - 06.2012  MSc kurs ”Kommunikasjon i organisasjoner”, Handelshøyskolen BI, senter for lederutdanning, Oslo 

09.2003 - 06.2004  MSc kurs ”Prosjektlederskap”, Handelshøyskolen BI, senter for lederutdanning, Oslo

09.2001 - 06.2002  MSc kurs ”Ledelse for nye utfordringer”, Handelshøyskolen BI, Stavanger 

09.1994 - 06.1996  Sivilingeniør areal- og transportplanlegging, NTNU

09.1989 - 06.1992  Bygg- og anleggsingeniør, Telemark Ingeniørhøgskole

09.1985 - 06.1988  Videregående skole, Larvik gymnas 

 

 

STILLINGER

 

01.2013 - dd: Partner og daglig leder, Citiplan AS

Prosjektleder samferdsel Buskerudbyen. Faglig ansvarlig Buskerudbypakke 2 (2018-2032). Ansvarlig for ReisSmart tiltak og Transport 2.0 samarbeidet. Søknad belønningsavtale Buskerudbyen 2014-2017. Prosjektleder Bypakke Grenland. Søknad belønningsordning Vestfoldbyen. Smart transport Vestregionen. Bystrategi Region sør konferanser 2013/14 Statens vegvesen. Konseptvalgutredning (KVU) Tønsberg. Områdeutvikling Hammerdalen i Larvik.

 

08.2009 - 06.2013: Seniorrådgiver, Miljøverndepartementet 

Byseksjonen i Planavdelingen i MD. Fagansvarlig for areal og transport i det nasjonale programmet Framtidens byer. Faggruppeleder areal og transport i MD. Hovedansvarlig for departementets arbeid med Nasjonal transportplan inkl bymiljøavtaler og konseptvalgutredninger (KVU). Representant i EUs ekspertgruppe for miljøvennlig transport. Koordinator for Smart City satsing i Framtidens byer. Ansvarlig for prosessen for Oslos medlemskap i C40 Cities.

 

01.2004 - 08.2009: Sjefingeniør, Statens vegvesen Region sør - Strategistaben.Fagkoordinator for faggruppe overordnet planlegging i strategistab. Nettverksleder for transportanalyser. Prosjektledelse for  strategiske utredninger prosesser innen godstransport og bystrategi. Hovedansvarlig for trafikk- og samfunnsøkonomiskeberegninger.

 

01.1998 - 12.2003: Overingeniør, Statens vegvesen Vestfold

01.1997 - 12.1997: Avdelingsingeniør, Statens vegvesen Telemark

09.1993 - 06.1994: Avdelingsingeniør, Larvikkommune 

08.1992 - 06.1993: Verneplikt, Forsvarets bygningstjeneste 

 

 

REFERANSEPROSJEKTER

 

06.2015 – dd Trafikkundersøkelser for Buskerudbyen, Larvik og Tønsbergpakken.

06.2015 – dd: Strategi og handlingsplan for innfartsparkering i Buskerudbyen og Bypakke Grenland.

 

06.2013 – dd: Buskerudbypakke 1 og 2

Prosjektleder samferdsel for utvikling av areal- og transportsystemet i Buskerudbyen. Ansvarlig for det faglige grunnlaget for Buskerudbypakke 2 (2018-2032) for de fire kommunene i Buskerudbysamarbeidet. Ansvar for belønningsavtale 2014-2017 samt forberedelser til KS2 og bymiljøavtale.

 

04.2013 – 01.2015: Vestfoldbyen, Vestfold fylkeskommune

Prosjektleder for faglig grunnlag for Vestfoldbyene overfor belønningsordningen og NTP 2018-2029 prosessen.

 

04.2013 - 08.2013: KVU Tønsbergpakken, Statens vegvesen

Kvalitetssikring av faglig grunnlag for transportkonsept.

 

01.2013 - dd Bypakke Grenland, Telemark fylkeskommune

Prosjektledelse for Bypakke Grenland fram til 08.2013 med belønningsordning 2013-2016 og ATP Grenland. Faglig ansvar for kvalitetssikring og oppfølging av transport- og finansieringsanalyser og sentral rolle i KS2.

 

08.2009 - 04.2013 Nasjonal transportplan 2014-2023, Miljøverndepartementet

Prosjektleder for oppfølging av NTP fra Miljøverndepartementet og koordinering av de 13 byene i programmet Framtidens byer inn mot NTP prosessen.

 

08.2009 - 01.2013 Framtidens byer, Miljøverndepartementet

Hovedansvarlig i Miljøverndepartementet for innsatsområde areal og transport i programmet Framtidens byer i nært samarbeid med Samferdselsdepartementet og de 13 bykommunene. Sentralt i dette arbeidet var bypakker og konseptvalgutredninger.

 

08.2006 - 12.2009 Bystrategi Region sør, Statens vegvesen

Prosjektleder i Statens vegvesen Region sør for Bystrategi Region sør som iverksatte organisert samarbeid i fire byregionener.

 

 

 

Curriculum vitae Gunnar Ridderström

 

Sivilarkiktekt PhD. Født 1962. Samboer, bosatt i Porsgrunn.

 

Kompetanseprofil: Arealplanlegging, byforming, konsekvensutredninger, konseptvalgutredninger, helse og fysisk planlegging, geografiske informasjonssystemer, kvalitative og kvantitative  analyser.

 

Andre kvalifikasjoner

  • Doktorgradskurs i kvalitative og kvantitative metoder, planleggingsteori og planleggingsmetoder
  • Underviser i planprosessledelse for Statens vegvesen og Jernbaneverket/Bane NOR (kompetansegivende kurs i regi av NMBU)
  • Har planlagt og gjennomført etter- og videreutdanningskurs i prosessledelse, regional planlegging og byutvikling og transportanalyser. 
  • 1. amanuensis ved Fakultet for landskaps og samfunn, Institutt for by og regionplanlegging i 20% stilling
  • Kompetanse i bruk av geografiske informasjonssystemer til systematisering av data, analyser og kartfremstillinger
  • God skriftlig og muntlig formidlingsevne i engelsk. God muntlig fremstillingsevne i tysk.

 

Utdanning

2015:            Doktorgrad fra NMBU med avhandlingen ”Helse og fysisk planlegging i Norge           

                   2014 – 2008”.

 

1993 - 1998:  Stipendiat ved Institutt for landskapsplanlegging, Norges landbrukshøyskole (senere

                   UMB og NMBU)

 

1992 – 1993:  SAMPLAN: Etter/videreutdanning arrangert av Miljøverndepartementet og Kommunens

                   sentralforbund.

1991:            Kommunal og fylkeskommunal planleggingsrett, Universitetet I Bergen, juridisk

                   institutt. Miljøfag, Universitetet i Bergen

 

1984 - 1991:  Arkitekthøyskolen i Oslo

 

Ansettelsesforhold

2014 - dd:     Ansatt på NMBU som førsteamanuensis i 20 % stilling ved Institutt for landskaps-

                   planlegging med ansvar med ansvar for undervisning i medvirkning og

                   kommunikasjon.

 

2013 – dd:     Medeier i Citiplan AS

 

2007 – 2013:  Ansatt i Strategistaben/Samfunnsseksjonen i Statens vegvesen Region sør.

                   Prosjektleder for konseptvalgutredningene E18 Langangen-Grimstad, Grenland og

                   Kristiansandsregionen.

                   Prosjektleder for Strategi for reiselivsnæringens transportbehov.

 

2008:            Ansatt 20% ved Høyskolen i Vestfold i 2008 for bistå i å bygge opp en utdannelse og

                   en nettside for Helsedirektoratets satsing Helse i Plan.

 

2005 – 2006:  Kommuneplanlegger i Larvik kommune. Prosjektleder for fullføring av byplanen for

                   Larvik by frem til juni 2006:Prosjektleder for revisjonen av kommuneplanens arealdel

                   fra juni 2006.

 

2002 – 2004:  Rådgiver for Statens vegvesen Vestfold. Faglig ansvarlig for utarbeidelse av

                   konsekvensutredningen for nytt hovedvegsystem i Tønsberg (Tønsbergpakken).

 

1998 – 2001:  Leder for planseksjonen i Larvik kommune. Utlånt som prosjektleder for Fylkesdelplan

                   for kystsonen i Vestfold.

 

Prosjekter/Oppdrag

2018 - dd:    Bistand til Vestfold fylkeskommune til utarbeidelse av en regional transportplan.

                  Deltager i ekspertgruppe for vurdering av paralelle oppdrag og rådgivning til Bærum

                  kommune i planleggingen av Sandvika sjøfront.

                  Bistand til Lister-regionen i utarbeidelse av scenarier og forslag til planprogram for

                  oppdatering av regional plan for Lister.

 

2017 - 2018: Bistand til Vestfold fylkeskommune til revisjon av regional plan for bæerkraftig

                  arealpolitikk for Vestfold.

 

2017:           Delrapport Andre samfunnsmessige virkninger for ny Nøtterøyforbindelse i Bypakke

                  Tønsbergregionen.

                  Konsekvensutredningrapport for ny Nøtterøyforbindelse i Bypakke Tønsbergregionen.

                  Sammenfatning av delutredninger og skriving av KU-rapporten.

 

2016:           Strategi for leke- og uteoppholdsarealer i Vestfoldbyene – Prosjekt i regi av Vestfold

                  fylkeskommune for å bidra til fortetting med kvalitet.

                  Analyse av transportkonsepter for Larvik by på bymiljøet og potensialet for 

                  byutvikling.

                  Bistand til InterCity-prosjektet Tønsberg-Larvik – Faglig støtte til Jernbaneverkets

                  prosjektgruppe.

                  Strategi for næringsarealer i Grenland. Oppdrag for Telemark fylkeskommune i

                  samarbeid med WSP-Group.

 

2015:           Evaluering av Fornebu-utbyggingen. Medvirkningsopplegg for beboere. Oppdrag for

                  Bærum kommune.

                  Mulighetsstudie for Dovrebanen (gjennomført som en konseptvalgutredning) i

                  samarbeid med Rejlers og Oslo Economics.

                  Kommunedelplan og konsekvensutredning for InterCity Vestfold, parsell Nykirke-

                  Barkåker. Ansvarlig for kommunedelplan, koordinering av konsekvensutredningen og

                  utarbeidelse av KU-rapport og delutredning Lokale og regionale virkninger.

 

2014:           Mulighetsstudie for Gjøvikbanen (gjennomført som en konseptvalgutredning) i

                  samarbeid med Railers og Oslo Economics.

                  Planlegging og prosessledelse på tre verksteder i KVU Oslonavet.

 

2013:           Bypakke, belønningssøknad og regional areal- og transportplan for Grenland –

                  prosjektledelse (januar 2013 – februar 2016)

 

2011 - 2012: Prosjektmedarbeider på KVU Buskerudbyen

 

2010 - 2011: Prosjektleder for KVU Kristiansandsregionen. Ansvarlig for innhold, fremdrift, faglige

                  vurderinger og produksjon av rapporter.

 

2009 - 2010: Prosjektleder for KVU Grenland. Ansvarlig for innhold, fremdrift, faglige vurderinger

                  og produksjon av rapporter.

 

2007 - 2009: Prosjektleder for KVU E18 Langangen-Grimstad. Ansvarlig for innhold, fremdrift,

                  faglige vurderinger og produksjon av rapporter.